Magyar Papír- és Vízjeltörténeti Társaság egyesületi alapszabálya

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 
Az Egyesület (továbbiakban Társaság) neve: Magyar Papír-és Vízjeltörténeti Társaság
A Társaság rövidített neve:  MAPAVIT
Idegennyelvű elnevezése:  Hungarian Paper and Watermark History Association
Idegennyelvű rövidített elnevezése: HPW
A Társaság székhelye: 1074 Budapest, Hársfa utca 47.
A Társaság önálló szervezet. működése kiterjed az ország egész területére.
 
2. A TÁRSASÁG CÉLJA
 
2.1. A Társaság önkormányzati elven működő társadalmi szervezet és jogi személy.
 
2.2. A Társaság fő célkitűzései:
-   A Társaság alapvető célja a magyar papír-és vízjeltörténeti emlékek felkutatása, rekonstruálása, restaurálása, védelme, megőrzése, dokumentálása, hagyományos és digitális tárolása valamint a tudományos kutatási eredmények széleskörű közzététele,
-   az egyetemes valamint a magyar papír- és vízjeltörténet ismereteinek terjesztése,
-   fiatal papír- és vízjeltörténet kutatók elméleti és gyakorlati képzése, támogatása,
-   együttműködés a különböző szintű oktatási intézményekkel,
-   az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb társadalmi szervezetek és civil kezdeményezések segítése,
-   az Európai Unióban működő és egyéb nemzetközi társszervezetek, a határon túli magyarságot képviselő szervezetek, civil kezdeményezések munkájának elősegítése az alapvető célok keretében, valamint a közös kutatásba történő bekapcsolásuk és részvételük lehetőségének megteremtése,
-   a papír- és vízjeltörténeti hagyományok ápolása, a szakterület kulturális örökségének megőrzése, az eredmények tudományos és népszerű tudományos közzététele,
-   kulturális rendezvények szervezése.
 
2.3. A Társaság tevékenységének és közreműködésének célcsoportjai: a történelem-tudományok és a történelem segédtudományainak kutatói, elsősorban a következő területeken: filigranológia (vízjelkutatás), genealógia (származástan), történeti földrajz, paleográfia (írástörténet), oklevéltan, irattan, numizmatika, címertan, pecséttan, történeti filatélia, az ipar-, kereskedelem-, nyomda-, zene- és művészettörténet.
 
 
3. A TÁRSASÁG TAGSÁGA
 
3.1. A Társaság alapító tagjai azok, akik az alapító Közgyűlésen kinyilvánították azt, hogy a Társaságban tagként részt kívánnak venni.
 
3.2. A Társaság tagjai (rendes, pártoló, tiszteletbeli tag) különösen a papír- és vízjeltörténet tudományágainak vagy részterületeinek kutatói és művelői, valamint a téma iránt érdeklődő, a célkitűzéseket támogató, segítő, természetes és jogi személyek.
 
3.3. A Társaság rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, aki az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az Alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal a társasági célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.
A belépéshez belépési nyilatkozat, két egyesületi tag írásbeli ajánlása és a Vezetőség jóváhagyása szükséges. A tag felvételéről a Vezetőség a jelentkezéstől számított 30 napon belül dönt. A tagokról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás a tagsági viszony kezdetének időpontja szerinti sorrendben tartalmazza a tagok következő adatait: név, lakcím, postacím vagy e-mail, a tagsági viszony kezdete, a tagsági viszony vége, a megszűnés oka.
 
3.4. A Társaság pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival vagy tevékenységével segíti a Társaság munkáját. A tagfelvétel és nyilvántartás a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag véleményezési és javaslattételi joggal vehet részt a Közgyűlésen, de szavazati joggal nem rendelkezik, a Társaság tisztségeibe nem választható. A tagdíj befizetése részéről önkéntes alapon történik, arra nem köteles. E kivételek mellett jogosultságait és kötelezettségeit tekintve a rendes tagokkal azonos elbírálás illeti meg.
 
3.5. Tiszteletbeli tagságra javasolható bármely szakmai területről olyan személy, aki kiemelkedően szolgálta a Társaság tevékenységi körébe tartozó bármely célt, vagy akit tudományos, kulturális vagy közéleti tevékenysége erre érdemesít. A tiszteletbeli tagságot a Közgyűlés fogadja el. A tiszteletbeli tagnak a Közgyűlésen javaslattételi, véleményezési joga van, azonban szavazati joggal nem rendelkezik. A tagdíj befizetése részéről önkéntes alapon történik, arra nem köteles.
 
3.6. A Társaság rendes tagja jogosult:
- arra, hogy tisztségviselőket válasszon és választható legyen,
- a Társaság céljai és tevékenységi körébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni, a döntésekben szavazati joggal részt venni,
- a Társaság szolgáltatásait igénybe venni,
- arra, hogy a Magyar Vízjel című szakfolyóiratot járandóságként megkapja.
 
3.7. A Társaság tagja köteles:
 
- az Alapszabály rendelkezéseit betartani,
- a Közgyűlés által meghatározott tagdíjat befizetni.
 
3.8. A tagdíj évi minimum összege rendes tagoknak:
    aktív dolgozóknak 5000,- Ft
    nyugdíjasoknak    3000,- Ft
    tanulóknak           2000,- Ft.
 
3.9. A tagság megszűnik a tag kilépésével, a tag kizárásával vagy halálával. A tag a kilépést, indoklási kötelezettség nélkül, írásban bejelenti a Vezetőség elnökének, aki törli őt a tagok sorából.
 
Ha valamelyik tag a Társaság tevékenységét veszélyezteti, az Alapszabállyal ellentétes magatartást tanúsít vagy a tagdíjat egy éven túl, felszólítás ellenére nem fizeti meg, a Vezetőség egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal kezdeményezheti a tag kizárását a Társaságból. Ha a kizárást a tagdíj megfizetésének elmaradása miatt kezdeményezték, és a tag az elnök írásbeli értesítésének kézhezvételétől számított 15 napon belül a tagdíjat megfizeti, tagsága fennmarad.
A kizárási eljárás megindításáról az érintett tagot  az elnök írásban értesíti és személyes meghallgatását kedeményezi.
A meghallgatás eredményeképpen döntését a Vezetőség fenntartja vagy visszavonja. A kizárásról a Közgyűlés dönt.
 
4. A TÁRSASÁG SZERVEZETE
 
4.1. A Társaság szervezete:
- a Közgyűlés (a tagság),
- a Vezetőség (a tagság által választott tisztségviselők).
 
4.2. A Közgyűlés:
- a Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely a Társaságot érintő minden kérdésben dönthet.
- Közgyűlést a Vezetőség hívja össze. A Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes Közgyűlést kell tartani. Rendkívüli Közgyűlést akkor kell összehívni, ha a tagok egyharmada azt – az ok és a cél megjelölésével – írásban kéri, vagy a Vezetőség azt szükségesnek tartja.
- a Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok 50%-a+1 fő jelen van. Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – Közgyűlés időpontját követő 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpontot az eredeti Közgyűlés meghívójában meg kell jelölni, a távolmaradás következményeire való figyelmeztetés mellett.
 
4.3. A Közgyűlés – eltérő rendelkezés hiányában – határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással választja meg, 5 évi időtartamra. Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik az Alapszabály megállapítása és módosítása, a tagdíj minimum összegének meghatározása, döntés az egyedi tagdíjmentességről, az éves költségvetés meghatározása, az éves beszámoló elfogadása, a tisztségviselők megválasztása, tiszteletbeli tag jogaiba való beiktatása, tiszteletbeli elnöki cím adományozása, a tag kizárása és a Társaság más egyesülettel vagy társadalmi szervezettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a kimondása. Az Alapszabály módosításához, és a Társaság feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához a Közgyűlés kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges.
 
4.4. A Vezetőség a Közgyűlések közötti időszakban a Társaság irányító testülete. Feladata a Közgyűlés határozatainak végrehajtása, az éves szakmai munka összehangolása, a szakmai rendezvények megszervezése, az egyesület külső kapcsolatainak ápolása, a Közgyűlés összehívása. Dönt a társaságot érintő minden olyan ügyben, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés hatáskörébe.
A Vezetőség hat tagból áll, akiket a Közgyűlés választ öt évre. A Vezetőség tagjai: elnök, alelnök, és négy vezetőségi tag. Az elnök önállóan képviseli a Társaságot és irányítja a Vezetőség munkáját. Az alelnök segíti az elnök munkáját a vele kialakított munkamegosztás szerint, de különösen a gazdálkodási, szervezési feladatokkal kapcsolatos kérdésekben. A Vezetőség tagjai az általános feladatokon kívül - képzettségük szerint - három fő területen támogatják az elnök munkáját: 1. jogi, ügyviteli, adminisztratív; 2. könyvtári, levéltári, szakirodalmi; 3. határontúli magyarság intézményeivel és civil szervezeteivel történő együttműködés.
A Vezetőség legalább évente négyszer vagy szükség szerint tart ülést, de bármely vezetőségi tag kezdeményezheti az ülés összehívását. Az ülésre szóló írásbeli meghívót  8 nappal korábban kell megküldeni, a napirendi pontok és a határozatképtelenség esetén tartandó megismételt ülés időpontjának megjelölésével. A vezetőségi ülésre szóló meghívót az elnök küldi meg. A Vezetőség ülései nyilvánosak, kivéve, ha a döntéseivel érintett, személyiségvédelmi jogára hivatkozással kéri a zárt ülés elrendelését. A Vezetőség határozatképes, ha az ülésen a vezetőségi tagoknak több mint a fele jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Ügyrendjét egyebekben maga határozza meg. A Vezetőség személyeket érintő döntéseit írásban közli.
 
4.5. A Társaság Vezetőségének tagjai tisztségükkel kapcsolatos tevékenységüket pénzbeli térítés nélkül végzik, de igazolt költségeik megtérítésére jogosultak.
 
4.6. Mind a Közgyűlés, mind a Vezetőség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A Közgyűlésről a választott jegyzőkönyvvezető által készített, az elnök és két választott résztvevő által hitelesített jegyzőkönyvet kell készíteni. Vezetőségi ülés esetén a jegyzőkönyvet aláírja a Vezetőség minden jelenlévő tagja.
 
5. A TÁRSASÁG VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA
 
5.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés a Társaság vagyonát képezi. A Társaság vagyona oszthatatlan. A Társaság a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekből gazdálkodik. Az eszközök gyarapításához hozzájárulnak a pályázatok útján nyert és a Társaság kiadványaiból és rendezvényeiből befolyt összegek is.
 
5.2. A Társaságot a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és a Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérése érdekében folytathat.
 
5.3. A tagsági díjakat a Társaság elsősorban fenntartási, ügyviteli költségek, valamint a Társaságot terhelő járulékok és adók megfizetésére, a Magyar Vízjel című szakfolyóirat beszerzésére és az alaptevékenységhez  kapcsolódó célok megvalósítása érdekében használja fel.
 
5.4. A Társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni, és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével az elnök a Társaság gazdálkodásáról a Közgyűlés számára beszámolót készít.
 
5.5. A Társaság céljainak megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradványösszegeket hasonló célok támogatására fordítja.
 
6. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE
 
6.1. A Társaságot az elnök önállóan képviseli, a (2) pontban foglalt kivétellel.
 
6.2. A Társaság bankszámlája felett az elnök és egy további vezetőségi tag együttesen jogosult rendelkezni.
 
7. VEGYES RENDELKEZÉSEK
 
7.1. A Társaság mint társadalmi szervezet, tevékenységét a bírósági nyilvántartásba vétel jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.
 
7.2. A Társaság politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt.
 
7.3. A Társaság megszűnik, ha feloszlását a Közgyűlés kimondja, más egyesülettel, vagy társadalmi szervezettel való egyesülését a Közgyűlés elhatározza, a bíróság feloszlatja, vagy a bíróság megszűnését megállapítja.  Megszűnés esetén – a hitelezők kielégítése után – a Társaság vagyonáról a közgyűlés dönt.
 
7.4. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.
 
7.5. A Társaság Alapszabályát az alapító tagok a Budapesten, 2008. február hó 16. napján tartott Alakuló Közgyűlésen egyhangú határozattal jóváhagyták. A 2008. március 29-én tartott megismételt Alakuló Közgyűlésen a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt az alapító tagok egyhangú határozattal jóváhagyták.
 
7.6. A Társaság Alapszabályát az elnök a Fővárosi Bíróságnak a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.
 
 
  Pelbárt Jenő
  elnök